in

Skupina Petrol v devetih mesecih z višjimi prihodki in dobičkom

Čisti dobiček se je povzpel za 125 odstotkov na 91,2 milijona evrov. Skupina je po besedah predsednice uprave Nade Drobne Popović na dobri poti, da preseže za letos zastavljene cilje.

Uspešno prilagajanje prodaje razmeram na trgu in učinkovito upravljanje s stroški se je v prvih devetih mesecih odrazilo v 54-odstotni rasti bruto dobička iz poslovanja, ki je dosegel 175,7 milijona evrov. Od tega 55,9 odstotka predstavlja prodaja proizvodov iz nafte, 18,3 odstotka prodaja trgovskega blaga, 16,2 odstotka prodaja ostalih energentov in 9,6 odstotka prodaja energetskih in okoljskih sistemov. Delež stroškov iz poslovanja je v prilagojenem bruto dobičku znašal 70 odstotkov in je bil najnižji v zadnjih desetih letih, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

“Skupina Petrol je dosegla dobre prodajne rezultate pri prodaji proizvodov iz nafte na slovenskem trgu, kjer je prodala tri odstotke več kot v enakem obdobju leta 2020, in na trgih jugovzhodne Evrope, kjer je bila prodaja višja za 12 odstotkov,” so navedli. Skupna prodaja proizvodov iz nafte je bila za sedem odstotkov nižja zaradi nižje prodaje na trge EU, predvsem zaradi spremenjenega režima uvoza v Italiji.

S prodajo trgovskega blaga je skupina ustvarila 373,6 milijona evrov prihodkov ali 10 odstotkov več, pri tem so na slovenskem trgu ustvarili 11 odstotkov več. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je bila pet odstotkov nižja, prodaja zemeljskega plina pa 27 odstotkov višja, predvsem zaradi nižjih temperatur v času ogrevalne sezone in višje prodaje na tujih trgih. Prodaja elektrike končnim odjemalcem se je povečala zaradi vključitve družbe E3 v skupino Petrol.

Konec septembra je v skupini poslovalo 501 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 111, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15 in v Črni gori 15. V skupini je bilo 5057 zaposlenih, število se je glede na konec leta 2020 zmanjšalo za 100. Število zaposlenih je v družbi Petrol je doseglo 2084.

Nada Drobne Popović je poudarila, da skupina z oktobrskim s prevzemom družbe Crodux Derivati Dva, ki je največja akvizicija družbe Petrol v zadnjih 10 letih in pomeni največje enkratno povečanje prodajnih mest v njegovi celotni zgodovini, sledi strateškemu cilju, ki predvideva širitev poslovanja izven meja Slovenije. S tem prevzemom je skupina Petrol pridobila 93 novih prodajnih mest na Hrvaškem, skupno pa ima sedaj tako 594 prodajnih mest.

“Preko močne prodajne mreže na hrvaškem trgu bomo širili portfelj strank na področju energentov in storitev energetske tranzicije,” je napovedala. V prvih devetih mesecih so 76 odstotkov investicij namenili za projekte energetske tranzicije. Konec julija je na Hrvaškem začelo poslovati drugo Petrolovo vetrno polje. Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih na področju energetskih in okoljskih sistemov ustvarila 53,2 milijona evrov prihodkov od prodaje.

“Skupina Petrol si je za letos kljub negotovim poslovnim razmeram zastavila zelo visoke cilje, načrtovani bruto dobiček iz poslovanja v višini 213,5 milijona evrov je najvišji v Petrolovi poslovni zgodovini. S poslovnimi rezultati, doseženimi v prvih devetih mesecih, smo na dobri poti, da ta ambiciozni cilj celo presežemo,” je poudarila.

S poslovnimi rezultati se je v četrtek seznanil nadzorni svet. “Skupina Petrol s poslovanjem v prvih devetih mesecih leta uspešno uresničuje tako cilje zastavljene za letos kot tudi strateške cilje za obdobje 2021-2025. Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol uprava družbe uspešno obvladuje poslovanje skupine Petrol v negotovih tržnih razmerah, kar se odraža v dobrih poslovnih rezultatih v prvih devetih mesecih letošnjega leta,” je ocenil predsednik nadzornega sveta Janez Žlak.