in

Elektronske vloge bo mogoče vlagati brez varnega digitalnega podpisa

V upravnih zadevah vlada omejuje vlaganje fizičnih vlog in rahlja vlaganje elektronskih, za katere ne bo več potreben varen digitalen podpis. Foto: Televizija Slovenija

Z odlokom so po navedbah ministrstva za javno upravo predvideli sedem začasnih ukrepov.

Omeji se možnost vlaganja pisnih in ustnih vlog pri organih razen vlog, ki jih po področnih (materialnih) zakonih ni mogoče vložiti drugače kot pri organu. Vložniki, ki bodo vloge vlagali pri organih, se morajo predhodno naročiti. Omogoči se vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa. Organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi zaradi razlogov varovanja zdravja udeležencev. Omeji se možnost pregledovanja dokumentov v prostorih organa. Omogoči se opravljanje elektronske vročitve v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal. Omogoči se podaljšanje rokov za izdajo odločbe.

Navedeni začasni ukrepi dopolnjujejo druge ukrepe za preprečevanje in obvladovanje covida-19, ki sicer veljajo tudi za opravljanje dejavnosti v Sloveniji. Odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu in bo veljal tri mesece.

Vlada je odlok izdala na podlagi 306.a člena zakona o splošnem upravnem postopku, ki omogoča, da se v času izrednih dogodkov, ki vplivajo na položaj strank in položaj odločujočih organov, določijo začasni ukrepi, ki jih določa zakon. Število okužb, delež okuženih glede na testirane, število zasedenih bolniških postelj, kadrovske, prostorske in druge omejitve v zdravstvenih zavodih je treba šteti kot izredni dogodek, ki terja začasne ukrepe, ki bodo preprečili ali zmanjšali število stikov med uradnimi osebami in strankami ter samimi strankami, a hkrati omogočale zavarovanje pravnih položajev strank v upravnih zadevah in nadaljnje izvrševanje upravne oblasti, so pojasnili v sporočilu po seji vlade.